Tillbaka till Start

 

Förutom Allmän lag för Brödraläger, som Du finner på Storlogens hemsida, regleras verksamheten i lägret av dessa interna stadgar.

 

Stadgar för brödralägret nr 13 Mälarborgen av I.O.O.F.

 Dessa stadgar är antagna på lägersammanträde 2009-03-02 och stadfästa av Storsiren 2009-05-13.

 Namn mm

§ 1

Detta lägers namn är Brödralägret nr 13 Mälarborgen I.O.O.F. av Sverige, organisationsnummer 802002-5238. Lägret instituerades den 29 januari 1957 och har sitt säte i Stockholm.

 

§ 2

Dessa stadgar utgör en komplettering till Allmän Lag och Arbetsordning för Brödraläger (ALBL), som har tolkningsföreträde före stadgarna.

 

Sammanträden

§ 3

Lägret sammanträder under tiden september – maj första helgfria måndagen i månaden.

Lägerkollegiet sammanträder under tiden augusti – maj tredje helgfria torsdagen.

 

§ 4

Ordinarie sammanträde tillkännages i särskilt utgivet programblad och i övrigt på sätt som lägret beslutar.

 

Medlemsavgift

§ 5

Årsavgift utgår med det belopp som lägret årligen beslutar.

 

Ämbetsmän och övriga befattningshavare

§ 6

Lägret skall välja ersättare för samtliga ämbetsmän utom IB, IFp, 2:e TV om ej ALBL stadgar annat.

 

§ 7

Lägret skall utse följande befattningshavare:
En arkivarie
, två recipiendvärdar, en registeransvarig, en webbmaster och två UNP-ansvariga.

 

 

 

Drätselnämnd och Utskott

§ 8

Till Drätselnämnd, Ekonomiutskott och Justeringsutskott väljes ledamöter i enlighet med ALBL § 57.

 

Till övriga utskott väljes ledamöter enligt följande:

 

Biståndsutskottet skall utöver ordförande och drätselnämndens ordförande bestå av en ordinarie representant från varje loge inom lägrets upptagningsområde.

 

Ceremoniutskottet skall utöver HP och IIB ha fem ledamöter och två ersättare.

 

Nomineringsutskottet skall utöver ordföranden, som skall vara en av lägrets ExHP, ha en ordinarie representant jämte ersättare från varje loge inom lägrets upptagningsområde.

 

Instruktionsutskottet skall utöver ordföranden, som skall vara en av lägrets ExHP, och storrepresentant, ha en ordinarie ledamot och tre ersättare tillika föredragshållare.

 

Klubbutskottet skall utöver ordföranden, som skall vara lägrets utnämnde klubbmästare, bestå av fyra ordinarie ledamöter.

 

Tillväxt och medlemsvårdsutskottet tillika Programutskottet skall utöver ordförande bestå av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. En av ledamöterna skall vara valämbetsman.

 

Informationsutskottet skall utöver HP som ordförande, IB och webbmaster ha två ordinarie ledamöter.

 

§ 9

Lägret skall vara representerat i Odd Fellow-Institutionernas Gemensamma Förvaltningsutskott, GFU, och Odd Fellow-huset i Stockholm AB enligt dess stadgar.

 

Ändring av stadgar

§ 10

Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två på varandra följande ordinarie lägersammanträden.

-----00-----

Upp till sidans början.


Webbansvarig: Ingemar Axelsson
Sidan ändrad: 
2017-05-14 .